logo-vpladvocaten_1

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt u dossier toe aan mr. Van Poeck Tom

Mr. Van Poeck is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Dendermonde.

Het kantoor van mr. Van Poeck Tom is gevestigd te 9140 Temse, Guido Gezelleplaats 3A, België.

Mr. Van Poeck baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 9140 Temse, Guido Gezelleplaats 3A, België.

Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Van Poeck is 0790.641.951.

Per e-mail kan u mr. Van Poeck bereiken via tom@vpladvocaten.be

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Van Poeck is verzekerd bij AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899 voor een bedrag van € 2.500.000,00.

Zijn aansprakelijkheid is beperkt tot het verzekerd bedrag in deze polis.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot het bedrag van de op dat ogenblik reeds aangerekende erelonen.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij mr. Van Poeck, terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank, redactie van contracten etc. en dit o.a. in huurrecht, bouwrecht, aannemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht, familierecht, jeugdrecht, incasso, schuldbemiddeling, strafrecht, vennootschapsrecht

3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Van Poeck bereiken:

via post op het adres: te Guido Gezelleplaats 3A, 9140 Temse

via fax op het nummer: 03/648.01.96 via e-mail op het adres: tom@advp.be of via telefoon op het nummer: 0472/971.552

4. Kosten- en erelonen

Mter. Van Poeck verstrekt op verzoek van zijn cliënt informatie over zijn ereloon of de berekeningswijze hiervan, alsook van de kosten en hierover worden – rekening houdende met alle omstandigheden van de zaak – duidelijke afspraken gemaakt.

5. Beroepsregels en gedragscodes.

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Dendermonde is Mr. Tom Van Poeck onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden bij de Orde van Advocaten van de Balie van Dendermonde:

Stafmedewerkers: Mevr. Marie-Christine DE WILDE en Mevr. Inge DE WAEL

E-mail: balie.dendermonde@skynet.be

Telefoon: 052215648

Fax: 052201631

Adres: Gerechtsgebouw – Justitieplein 1, 9200 Dendermonde

Open: elke werkdag in de voormiddag van 8u30 tot 12u00 maandag, dinsdag en donderdag in de namiddag van 13u30 tot 15u30.

6. Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen.

Mr. Tom Van Poeck maakt, in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten of multidisciplinaire partnerschappen.

7. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Mr. Van Poeck Tom is onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch recht.

Mter. Van Poeck Tom is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement; Deontologische codex van balie Dendermonde van 6 mei 2010. U kan meer informatie over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden verkrijgen bij het secretariaat van de balie van Dendermonde (cfr. gegevens supra).

In overeenstemming met Titel 4 van Boek XIV WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten.

De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan worden geraadpleegd op de website van de F.O.D. Economie, K.M.O. en middenstand.

De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat . Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd.

De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel.